Директор дирекция „Корпоративни и обезпечени вземания“

Нашият клиент: Международна финансова компания

RefN: DCCS/2202

 

Задължения и отговорности:

 • Организира процесите на бизнес планиране и бюджетиране на дейността на дирекцията;
 • Организира и координира  изготвянето на  финансови и статистически анализи на портфейли от вземания и техните обезпечения;
 • Разработва и осигурява прилагането на методология за оценка на риска при придобиване на портфейли от вземания;
 • Предлага стратегии и  активности с оглед закупуване на портфейли;  наблюдава конкуренцията и предлага решения с цел разширяване на пазарното присъствие;
 • Координира процеса за  законосъобразно протичане на договорната дейност при закупуване на портфейли /сключване на цесии/, както и прехвърляне на техните обезпечения;
 • Предлага на Мениджмънта и внедрява  модели и методи за  оптимизиране на процесите и подобряване на стратегиите за събираемост;
 • Пряко участва в планирането и подбора на персонал, необходим за изпълнение дейността на дирекцията; идентифицира необходимостите  за тяхното обучение и квалификация и за тяхното развитие;
 • Длъжността е пряко подчинена на Изпълнителен директор

Изисквания за длъжността:

 • Образователни изисквания за длъжността: висше образование.
 • Отлична компютърна грамотност и умения: MS Office (Word, Excel, Internet).
 • Професионален опит - опит в компания, работеща във финансовата сфера е предимство.
 • Професионални умения - много добра пазарна ориентация; умения за водене на делови разговори; ползване на английски език.
 • Личностни качества и умения - лоялност, аналитично мислене, прецизност, гъвкавост, комуникативност и отговорно отношение към работата; умения за работа в екип, управленска ориентация.

Към всички кандидатури ще се отнесем с уважение и конфиденциалност. Моля, изпратете CV на taurus@taurusconsultants.bg с рефентен номер DCCS/2202. Ще се свържем само с избрани от нас кандидати.