Политика за защита на личните данни

Наша морална и законосъобразна роля е да гарантираме, че всички лични данни, обработвани от нас, са защитени и поверителни в съответствие с Регламента за защита на личните данни (EU) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство за защита на личните данни.

Както се изисква от Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, ние гарантираме на субектите на данните техните права:

 • Право да бъдат информирани за обработката на личните си данни
 • Право на достъп на субекта на данните
 • Право на коригиране (и актуализиране на личните си данни )
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
 • Право на възражение (относно обработването на личните си данни)
 • Право на ограничаване на обработването на данните
 • Право на преносимост на данните
 • Право да не бъде обект на изцяло Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Основната цел на обработката на лични данни е Кариерно Консултиране към търсещи работа и Консултиране при подбор на персонал – към работодателите.

Това може да включва, но не се ограничава, до следните дейности: разглеждане на професионален профил по повод възложена отворена позиция, за която извършваме подбор; свързване с потенциални кандидати във връзка с позицията и споделяне на информация за нея ; отправяне на покана за интервю; предоставяне на конфиденциална информация на клиента-работодател относно кандидатурата и т.н.

Предвид основните цели на обработка, нашият стандартен срок на съхранение на лични данни е седем години.

Таурус Консултантс има разработени вътрешни процедури и политики, които гарантират защитата на личните данни. Нашите клиенти-работодатели, партньори, подизпълнители и служители са ангажирани в договори с условия, които също определят техните роли по отнoшение на достъпа и обработката на лични данни. Осигурили сме специални технически и организационни мерки, които да предовратят неоторизиран достъп до лични данни.

Като Администратор на лични данни ние се ангажираме да спазваме следните принципи:

 1. Законообразност, добросъвестност, прозрачност;
 2. Ограничение на целите;
 3. Свеждане на данните до минимум;
 4. Точност;
 5. Ограничение на съхранението;
 6. Цялостност и поверителност;
 7. Отчетност.

В случай, че имате коментари по темата за Защита на личните данни или искате да се възползвате от горепосочените ви права, може да ни пишете на e-mail: gdpr@taurusconsultants.bg